Sơ đồ bộ máy công ty TNHH 1 thành viên đầy đủ chi tiết

Sơ đồ bộ máy công ty TNHH 1 thành viên đầy đủ chi tiết

Đến với bài viết chi tiết về sơ đồ bộ máy Công ty TNHH 1 thành viên, chúng tôi sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện về cấu trúc tổ chức và hoạt động nội bộ của công ty thông qua sơ đồ bộ máy đầy đủ chi tiết. Hãy khám phá để hiểu rõ hơn về hệ thống tổ chức và cách công ty hoạt động để đạt được hiệu quả tối đa.

Cơ cấu sơ đồ bộ máy công ty TNHH 1 thành viên

Sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên có thể thay đổi tùy thuộc vào chủ sở hữu và quyết định kinh doanh cụ thể của họ. Dưới đây là các sơ đồ tổ chức cho ba trường hợp khác nhau: chủ sở hữu là cá nhân, tổ chức, và nhà nước.

Sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên cá nhân làm chủ sở hữu

Chủ tịch công ty, tổng giám đốc hoặc giám đốc công ty quyết định chính sách và chiến lược kinh doanh. Quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm giám đốc/tổng giám đốc nằm trong tay chủ sở hữu cá nhân.

Theo Luật Doanh Nghiệp 2020, sơ đồ bộ máy công ty TNHH 1 thành viên bao gồm chủ tịch công ty, tổng giám đốc, hoặc giám đốc. Chủ sở hữu cá nhân có quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm các vị trí quản lý và có quyền nắm giữ các vị trí quan trọng.

Quyền của Chủ sở hữu là Cá nhân:

 1. Quyền quyết định:
  • Quyền ra quyết định về cơ cấu tổ chức, vốn, và giải thể công ty.
  • Quyền lập và điều chỉnh điều lệ công ty.
 2. Quyền đầu tư và kinh doanh:
  • Quyền quyết định về hoạt động đầu tư, mở rộng kinh doanh và chiến lược thị trường.
  • Quyền tham gia vào các quyết định về cơ cấu tổ chức và quản lý.
 3. Quyền kiểm soát tài sản:
  • Quyền sử dụng lợi nhuận sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.
  • Quyền thu hồi toàn bộ tài sản khi công ty giải thể và phá sản.
 4. Quyền quản lý nội bộ:
  • Quyền quản lý nội bộ của công ty, bao gồm quản lý nhân sự và các quy trình kinh doanh.

Nghĩa vụ của Chủ sở hữu là Cá nhân:

 1. Nghĩa vụ về vốn:
  • Góp đủ và đúng hạn vốn điều lệ của công ty theo quy định.
  • Tuân thủ các quy định về góp vốn và nghĩa vụ tài chính khác.
 2. Nghĩa vụ về tài chính và nội bộ:
  • Xác định rõ và tách biệt tài sản cá nhân và tài sản của công ty.
  • Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.
 3. Nghĩa vụ về quyết định kinh doanh:
  • Thực hiện các quyết định về hoạt động kinh doanh và đầu tư.
  • Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty.
 4. Nghĩa vụ về giao dịch nội bộ:
  • Tuân thủ các quy định khi tham gia các giao dịch với công ty.
  • Đảm bảo tuân thủ các điều khoản của hợp đồng và giao dịch nội bộ.
Sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên cá nhân làm chủ sở hữu
Sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên cá nhân làm chủ sở hữu

Sơ đồ bộ máy công ty TNHH 1 thành viên tổ chức làm chủ sở hữu

Chủ tịch công ty, tổng giám đốc hoặc giám đốc công ty có thể được bổ nhiệm bởi hội đồng thành viên. Điều lệ công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 chi tiết về quyền và trách nhiệm của các vị trí quan trọng.

Dựa trên Điều 79 – Luật Doanh Nghiệp 2020, công ty có thể hoạt động dưới sự quản lý của chủ tịch công ty, giám đốc/tổng giám đốc, hoặc bằng hình thức hội đồng thành viên và giám đốc/tổng giám đốc.

Sơ đồ bộ máy công ty TNHH 1 thành viên tổ chức làm chủ sở hữu
Sơ đồ bộ máy công ty TNHH 1 thành viên tổ chức làm chủ sở hữu

Sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên nhà nước làm chủ sở hữu

Có hai mô hình cơ bản: Mô hình 1 (chủ tịch công ty, giám đốc/tổng giám đốc, ban kiểm soát) và Mô hình 2 (hội đồng thành viên, giám đốc/tổng giám đốc, ban kiểm soát). Nhà nước, nắm 100% vốn, có đầy đủ quyền lực thay đổi cơ cấu tổ chức.

Nhà nước nắm 100% vốn và có quyền thay đổi cơ cấu tổ chức theo ý muốn. Có thể áp dụng Mô hình 1 (chủ tịch công ty, giám đốc/tổng giám đốc, ban kiểm soát) hoặc Mô hình 2 (hội đồng thành viên, giám đốc/tổng giám đốc, ban kiểm soát).

Những quyền của Đại diện Chủ sở hữu Nhà nước:

 1. Quyền về quyết định doanh nghiệp:
  • Thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể doanh nghiệp.
  • Điều chỉnh vốn điều lệ và các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức.
 2. Quyền kiểm soát tài chính:
  • Ban hành quy chế tài chính của doanh nghiệp.
  • Thẩm định và phê duyệt các hoạt động tài chính và đầu tư.
 3. Quyền quản lý cán bộ:
  • Điều chỉnh và quản lý cán bộ, đặc biệt là các vị trí quan trọng trong doanh nghiệp.
  • Lập kế hoạch và phê duyệt chính sách nhân sự.
 4. Quyền đặt ra các chiến lược và kế hoạch phát triển:
  • Lập chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm.
  • Quyết định các vấn đề chiến lược như thị trường, tiếp thị, công nghệ.

Nghĩa vụ của Đại diện Chủ sở hữu Nhà nước:

 1. Nghĩa vụ về tài chính và đầu tư:
  • Đảm bảo việc sử dụng lợi nhuận sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.
  • Thu hồi toàn bộ tài sản khi công ty giải thể và phá sản.
 2. Nghĩa vụ về kiểm soát và giám sát:
  • Thực hiện giám sát và đánh giá các hoạt động kinh doanh của công ty.
  • Kiểm tra và thông qua các hợp đồng và hồ sơ của công ty.
 3. Nghĩa vụ về quản lý cán bộ:
  • Đảm bảo quản lý cán bộ phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.
  • Thực hiện các chính sách và quy định liên quan đến quản lý cán bộ.
 4. Nghĩa vụ về quyết định chiến lược doanh nghiệp:
  • Quyết định về hoạt động đầu tư, kinh doanh, và các vấn đề chiến lược khác.
  • Điều chỉnh và quyết định về cơ cấu tổ chức và quản lý.
Sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên nhà nước làm chủ sở hữu
Sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên nhà nước làm chủ sở hữu

Giải thích chức danh công ty TNHH 1 thành viên

Hội đồng thành viên

 • Chức Năng: Hội đồng thành viên là một cơ quan quản lý cao cấp của Công ty TNHH 1 Thành Viên, có trách nhiệm đưa ra quyết định lớn về chiến lược kinh doanh, kế hoạch phát triển, và các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Thành Viên: Thường bao gồm những người có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, như chủ sở hữu, giám đốc/tổng giám đốc, và các bên liên quan khác.
 • Quyết Định: Hội đồng thành viên thường họp định kỳ để đánh giá tình hình kinh doanh, thảo luận vấn đề lớn, và đưa ra quyết định chiến lược dựa trên lợi ích của công ty.

Chủ tịch công ty

 • Chức Trách: Chủ tịch công ty đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ bộ máy công ty TNHH 1 thành viên. Có vai trò lãnh đạo và quản lý hoạt động hàng ngày của công ty. Người này thường là người sáng lập hoặc có vai trò chủ chốt trong quyết định chiến lược của doanh nghiệp.
 • Quyền Lực: Chủ tịch có quyền lực trong việc ký kết các hợp đồng quan trọng, đại diện cho công ty trong các sự kiện quan trọng, và chịu trách nhiệm trước cổ đông và các bên liên quan về hướng phát triển của công ty.

Giám đốc/tổng giám đốc

 • Chức Vụ: Giám đốc (hoặc Tổng Giám Đốc) chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý hoạt động hàng ngày của công ty và thực hiện chiến lược doanh nghiệp được đề ra bởi Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty.
 • Nhiệm Vụ: Giám đốc/tổng giám đốc đưa ra quyết định chiến lược, giám sát các bộ phận khác nhau của công ty, và đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra hiệu quả để đạt được mục tiêu doanh nghiệp.
 • Trách Nhiệm Pháp Lý: Trong một số trường hợp, giám đốc cũng chịu trách nhiệm pháp lý đối với quyết định và hành động của công ty, đặc biệt là trong việc tuân thủ các quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh.

Vừa rồi là thông tin về sơ đồ bộ máy công ty TNHH 1 thành viên. Mong rằng kiến thức, thông tin trên giúp các khách hàng của Kế Toán An Phú có thể chuẩn bị tốt hơn khi cần lập công ty, doanh nghiệp. Đừng quên liên hệ Kế Toán An Phú khi có bất kỳ thắc mắc nào liên quan nhé.

Giải thích chức danh công ty TNHH 1 thành viên
Giải thích chức danh công ty TNHH 1 thành viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *