Ban điều hành công ty cổ phần gồm những ai? Cơ cấu tổ chức đầy đủ

Sơ đồ công ty cổ phần không có ban kiểm soát

Ban điều hành công ty cổ phần gồm những ai? Mô hình công ty cổ phần bao gồm các thành viên quan trọng có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của công ty. Tổ chức ban điều hành của một công ty cổ phần có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô và ngành nghề hoạt động của công ty đó. Cơ cấu tổ chức của một ban điều hành đầy đủ quy định quyền hạn và nhiệm kỳ được chia sẻ bên dưới.

Ban điều hành công ty cổ phần gồm những ai?

Đối với công ty có ban kiểm soát

Bộ máy công ty cổ phần khi có ban kiểm soát bao gồm các thành viên sau:

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý cao cấp của công ty cổ phần. Thành viên của hội đồng quản trị thường được bầu chọn hoặc được bổ nhiệm bởi các cổ đông chủ chốt. Trách nhiệm chính của hội đồng quản trị là giám sát và định hướng chiến lược tổng thể cho công ty.

Ban kiểm soát: Là cơ quan giám sát độc lập trong công ty cổ phần. Ban kiểm soát bao gồm các thành viên được bầu chọn hoặc được bổ nhiệm bởi cổ đông và nhằm đảm bảo công ty tuân thủ pháp luật, quy định và quy trình nội bộ. Nhiệm vụ quan trọng của ban kiểm soát là giám sát hoạt động của ban điều hành và báo cáo kết quả giám sát cho cổ đông.

Mô hình công ty cổ phần có những ai?
Mô hình công ty cổ phần có những ai?

Ban điều hành: Bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên khác của ban quản trị. Ban điều hành có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động hàng ngày của công ty cổ phần.

Các phòng ban và bộ phận: Bao gồm các bộ phận như kế toán, tài chính, nhân sự, tiếp thị, sản xuất, nghiên cứu và phát triển và các bộ phận khác có trách nhiệm quản lý các hoạt động chuyên môn cụ thể của công ty.

Trường hợp công ty không bắt buộc có ban kiểm soát

Trong trường hợp một công ty cổ phần không bắt buộc có ban kiểm soát, tổ chức ban điều hành sẽ tùy thuộc vào quyết định của cổ đông và các quy định pháp luật địa phương. Thông thường, cơ cấu tổ chức công ty cổ phần bao gồm:

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý cao cấp của công ty cổ phần, có trách nhiệm định hướng chiến lược và giám sát hoạt động của công ty.

Ban điều hành: Bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên khác của ban quản trị. Ban điều hành có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động hàng ngày của công ty cổ phần.

Sơ đồ công ty cổ phần không có ban kiểm soát
Sơ đồ công ty cổ phần không có ban kiểm soát

Các phòng ban và bộ phận: Bao gồm các bộ phận như kế toán, tài chính, nhân sự, tiếp thị, sản xuất, nghiên cứu và phát triển. Các bộ phận khác có trách nhiệm quản lý các hoạt động chuyên môn cụ thể của công ty.

Nhiệm kỳ, quyền hạn của ban quản lý, các chức danh CTCP

Đại hội đồng cổ đông

  • Nhiệm kỳ: Đại hội đồng cổ đông là cuộc họp lớn nhất của công ty cổ phần và được tổ chức theo định kỳ. Thời gian giữa các đại hội đồng cổ đông có thể được quy định trong điều lệ công ty. Thông thường, nhiệm kỳ của Đại hội đồng cổ đông có thể là 1 năm.
  • Quyền hạn: Đại hội đồng cổ đông có quyền ra quyết định quan trọng đối với công ty. Các quyết định quan trọng bao gồm bầu chọn, thông qua các chính sách và chiến lược của công ty, bổ nhiệm các thành viên trong ban điều hành và ban kiểm soát, thông qua báo cáo tài chính, phân chia cổ tức và quyết định về các vấn đề quan trọng khác liên quan đến hoạt động của công ty.
Quyền hạn quy định các chức danh trong mô hình công ty cổ phần
Quyền hạn quy định các chức danh trong mô hình công ty cổ phần

Hội đồng quản trị

  • Nhiệm kỳ: Hội đồng quản trị thường có nhiệm kỳ xác định trong điều lệ công ty. Thời gian nhiệm kỳ của hội đồng quản trị có thể là 1 năm hoặc theo quy định của công ty.
  • Quyền hạn: Hội đồng quản trị có quyền quyết định chính sách, chiến lược và các vấn đề quan trọng khác của công ty. Họ có trách nhiệm giám sát hoạt động của ban điều hành và đảm bảo rằng công ty tuân thủ các quy định pháp luật và quy tắc nội bộ. Hội đồng quản trị thường ra quyết định về bổ nhiệm và sa thải các thành viên trong ban điều hành và ban kiểm soát.

Giám đốc/ Tổng giám đốc

  • Nhiệm kỳ: Thời gian nhiệm kỳ của giám đốc hoặc tổng giám đốc không được quy định cụ thể trong pháp luật. Thông thường, nhiệm kỳ của giám đốc hoặc tổng giám đốc sẽ được quy định trong hợp đồng lao động hoặc quy định nội bộ của công ty.
  • Quyền hạn: Giám đốc hoặc tổng giám đốc có trách nhiệm điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo sự quản lý của ban điều hành và hội đồng quản trị. Họ thường có quyền ra quyết định về các vấn đề quản lý, tài chính, chiến lược và các quyết định khác liên quan đến hoạt động của công ty.

Ban kiểm soát

  • Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của ban kiểm soát được quy định trong điều lệ công ty và thường có thời gian tương đối dài như 3 năm.
  • Quyền hạn: Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát hoạt động của ban điều hành và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy tắc nội bộ của công ty. Họ thường kiểm tra và đánh giá các hoạt động tài chính, kế toán và quản trị của công ty cổ phần và báo cáo kết quả cho cổ đông. Ban kiểm soát cũng có quyền kiến nghị và đề xuất các biện pháp cải thiện hoạt động của công ty.
Giải đáp ban điều hành công ty cổ phần gồm những ai
Giải đáp ban điều hành công ty cổ phần gồm những ai

Uỷ ban kiểm toán

  • Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của uỷ ban kiểm toán thường được quy định trong quy tắc và quy chế của công ty. Thời gian nhiệm kỳ có thể là 1 năm hoặc theo quy định của công ty.
  • Quyền hạn: Uỷ ban kiểm toán có trách nhiệm thực hiện kiểm toán tài chính của công ty và đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong quá trình báo cáo tài chính. Họ kiểm tra các hồ sơ, ghi chú, báo cáo và các hoạt động tài chính khác của công ty để đưa ra nhận định và phê duyệt về tính toàn vẹn và độ chính xác của thông tin tài chính.

Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của công ty cổ phần được thiết lập nhằm tạo ra một hệ thống quản lý hiệu quả, bảo vệ lợi ích của cổ đông và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật. Tuy nhiên, nên nhớ rằng các quy định cụ thể về sơ đồ tổ chức công ty cổ phần và quản lý có thể khác nhau dựa trên quy định của pháp luật và các quyền và điều kiện cụ thể của công ty. 

Do đó, việc tham khảo Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan là cần thiết để hiểu rõ hơn về ban điều hành công ty cổ phần gồm những ai trong công ty cổ phần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *