Khấu hao tài sản cố định là gì? Hướng dẫn cách tính chi tiết

Khấu hao tài sản cố định là gì? Hướng dẫn cách tính chi tiết

Khấu hao tài sản cố định là gì và những cách tính khấu hao tài sản cố định sẽ được Kế Toán An Phú trả lời cho bạn biết thông qua bài viết này.

Khấu hao tài sản cố định là gì?

Khấu hao tài sản cố định là quá trình phân bổ chi phí của một tài sản cố định qua thời gian sử dụng hợp lý của nó trong quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ. Tài sản cố định bao gồm các tài sản như máy móc, thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận chuyển, đất đai, và bất kỳ tài sản nào có tuổi thọ dài và được sử dụng để mục đích kinh doanh.

Khi một doanh nghiệp mua tài sản cố định, chi phí ban đầu của tài sản này không được ghi nhận ngay trong kỳ kế toán mà được phân bổ theo thời gian qua các giai đoạn sử dụng. Quá trình khấu hao giúp doanh nghiệp phản ánh đúng chi phí sử dụng tài sản vào trong doanh thu của mỗi giai đoạn kinh doanh.

Khấu hao tài sản cố định là gì?
Khấu hao tài sản cố định là gì?

Có nhiều phương pháp để tính toán khấu hao tài sản cố định, bao gồm:

 • Phương pháp thẳng hàng: Phương pháp này chia đều chi phí khấu hao qua mỗi giai đoạn sử dụng của tài sản.
 • Phương pháp giảm dần theo số dư còn lại cần điều chỉnh: Phương pháp này cho phép ghi nhận nhiều chi phí khấu hao hơn ở giai đoạn đầu, sau đó giảm dần theo tỷ lệ còn lại của giá trị tài sản.
 • Phương pháp theo số lượng, khối lượng sản phẩm: Phương pháp này dựa trên số lượng sản phẩm hoặc đơn vị dịch vụ được tạo ra bởi tài sản cố định để phân bổ chi phí khấu hao.

Quá trình khấu hao tài sản cố định rất quan trọng trong kế toán doanh nghiệp, giúp cân đối chi phí và thu nhập theo thời gian. Đồng thời có vai trò quan trọng trong xác định lợi nhuận và giá trị thực tế của doanh nghiệp.

Hướng dẫn cách tính khấu hao TSCĐ

Cách tính khấu hao TSCĐ theo quy định
Cách tính khấu hao TSCĐ theo quy định

Tính khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng

Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng là một phương pháp phổ biến trong kế toán doanh nghiệp. Được dùng để phân bổ chi phí của một tài sản cố định đều đặn qua các giai đoạn sử dụng của nó. Đây là một cách tính khấu hao đơn giản và dễ hiểu.

Công thức tính khấu hao theo đường thẳng là:

“ Khấu hao hàng năm = (Giá trị ban đầu của tài sản – Giá trị hao mòn dự phòng)/Tuổi thọ hữu hình của tài sản “

Trong đó:

 • Giá trị ban đầu của tài sản: Là giá trị ban đầu của tài sản, tức là giá tiền mà bạn đã mua tài sản.
 • Giá trị hao mòn dự phòng (còn được gọi là giá trị hao mòn còn lại): Đây là số tiền bạn ước tính tài sản sẽ còn lại sau khi đã khấu hao qua mỗi giai đoạn. Nó cũng được gọi là giá trị còn lại của tài sản sau khi khấu hao.
 • Tuổi thọ hữu hình: Là thời gian ước tính tối đa mà tài sản có thể được sử dụng trước khi không còn có giá trị hoặc không thể sử dụng được nữa.

Ví dụ minh họa: Giả sử một công ty mua một máy móc với giá trị ban đầu là 100,000,000 VNĐ. Ước tính máy sẽ có tuổi thọ hữu hình là 5 năm và giá trị hao mòn dự phòng sau 5 năm là 20,000,000 VNĐ.

Khấu hao hàng năm = (100,000,000 – 20,000,000)/5 = 16,000,000 VNĐ/năm

Do đó, theo phương pháp này, chi phí khấu hao hàng năm sẽ là 16,000,000 VNĐ.

Phương pháp này giúp doanh nghiệp phản ánh đúng chi phí sử dụng tài sản vào trong doanh thu của mỗi giai đoạn kinh doanh. Tuy nhiên, quyết định về giá trị hao mòn dự phòng và tuổi thọ hữu hình của tài sản cần dựa trên ước lượng cẩn thận và đánh giá kỹ lưỡng về tình hình thực tế của tài sản.

Tính khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần cần điều chỉnh

Khấu hao tài sản cố định là gì? Theo phương pháp số dư giảm dần cần điều chỉnh là một phương pháp phân bổ chi phí khấu hao của một tài sản cố định dựa trên giá trị còn lại của tài sản sau mỗi kỳ khấu hao và yêu cầu điều chỉnh trong trường hợp có thay đổi đột ngột về giá trị hoặc tuổi thọ hữu hình.

Công thức tính khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần cần điều chỉnh được thể hiện như sau:

“ Khấu hao hàng năm = Giá trị còn lại cuối kỳ trước x Tỷ lệ khấu hao “

Trong đó:

 • Giá trị còn lại cuối kỳ trước: Đây là giá trị tài sản còn lại sau khi đã trừ đi số tiền khấu hao đã ghi nhận ở các giai đoạn trước.
 • Tỷ lệ khấu hao: Là tỷ lệ được xác định dựa trên phương pháp số dư giảm dần, thường là theo tỷ lệ cố định hoặc theo tỷ lệ amsin (amortization).

Đây là cách tính khấu hao linh hoạt, nơi mỗi kỳ kế toán, giá trị còn lại của tài sản được sử dụng để tính toán khấu hao cho kỳ kế toán tiếp theo.

Ví dụ minh họa: Giả sử một máy móc có giá trị ban đầu là 500,000,000 VNĐ và tuổi thọ hữu hình được ước tính là 5 năm. Trong năm thứ ba, sau khi đã khấu hao 300,000,000 VNĐ, giá trị còn lại của máy móc không còn là 200,000,000 VNĐ.

Năm thứ ba:

Khấu hao hàng năm = Giá trị còn lại cuối năm 2 x Tỷ lệ khấu hao

Khấu hao hàng năm = 200,000,000 x 1/3 = 66,666,667 VNĐ

Với việc tính toán linh hoạt như vậy, công ty có thể điều chỉnh giảm hoặc tăng chi phí khấu hao mỗi kỳ kế toán tùy thuộc vào thực tế về giá trị còn lại của tài sản cố định sau mỗi giai đoạn sử dụng. Điều này giúp doanh nghiệp áp dụng các phương pháp kế toán linh hoạt và chính xác hơn.

Tính theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Tính theo số lượng, khối lượng sản phẩm là một phương pháp khấu hao tài sản cố định là gì dựa trên việc phân bổ chi phí khấu hao của một tài sản theo số lượng đơn vị sản phẩm hoặc khối lượng sản phẩm thực tế được sản xuất hoặc cung cấp. Phương pháp này thường áp dụng cho các tài sản mà việc sản xuất hay cung cấp dịch vụ có thể được đo lường bằng số lượng đơn vị sản phẩm.

Công thức để tính khấu hao theo phương pháp này như sau:

“ Khấu hao hàng năm = [(Giá trị ban đầu – Giá trị hao mòn dự phòng)/Tổng sản lượng kỳ kinh doanh]x Số lượng kỳ kinh doanh “

Trong đó:

 • Giá trị ban đầu: Là giá trị mua ban đầu của tài sản.
 • Giá trị hao mòn dự phòng: Là giá trị dự kiến của tài sản sau khi đã trừ đi chi phí khấu hao.
 • Tổng sản lượng kỳ kinh doanh: Là tổng số lượng sản phẩm hoặc đơn vị sản phẩm mục tiêu được sản xuất hoặc cung cấp trong kỳ kinh doanh.
 • Sản lượng kỳ kinh doanh: Là số lượng thực tế sản phẩm hoặc đơn vị dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp trong kỳ kinh doanh đó.

Ví dụ minh họa: Giả sử một công ty mua một máy móc với giá trị ban đầu là 100,000,000 VNĐ. Dự kiến máy này sẽ tạo ra tổng cộng 50,000 sản phẩm. Trong năm đầu tiên, công ty sản xuất thành công 10,000 sản phẩm.

Khấu hao hàng năm = [(100,000,000 – Giá trị hao mòn dự phòng)/50,000]x 10,000

Điều này giúp công ty tính toán chi phí khấu hao cụ thể cho năm đầu tiên dựa trên sản lượng thực tế được tạo ra từ tài sản cố định. Phương pháp này linh hoạt và phản ánh chính xác sự giảm dần giá trị của tài sản theo sản lượng sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ thực tế.

Khung thời gian để khấu hao TSCĐ

Dựa theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính thì khung thời gian trích khấu hao TSCĐ cho từng loại được quy định cụ thể như sau:

Chú ý: Nếu trích KHTS nhiều hơn khung quy thời gian đã quy định thì chi phí vượt khung sẽ được loại ra khỏi chi phí được trừ khi tính vào thuế TNDN.

Tài sản cố định nào không cần tính khấu hao?

Các loại TSCĐ không cần trích khấu hao theo Thông tư 45
Các loại TSCĐ không cần trích khấu hao theo Thông tư 45

Tài sản cố định trong kế toán doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh giá trị và chi phí liên quan đến các tài sản dài hạn. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại tài sản cố định đều phải trải qua quá trình khấu hao. Một số loại tài sản cố định không cần tính khấu hao vì các lý do cụ thể.

Đầu tiên, đất đai thường không được tính khấu hao trong kế toán doanh nghiệp. Lý do là đất đai không trải qua quá trình suy giảm giá trị theo thời gian như các tài sản khác. Mặc dù giá trị của đất có thể tăng giảm theo thị trường và các yếu tố khác, nhưng đất không bị mòn hoặc lão hóa theo cách mà các tài sản khác như máy móc, thiết bị hay phương tiện vận chuyển.

Thứ hai, các tài sản cố định đã hết thời hạn sử dụng hoặc không còn giá trị sử dụng cũng không cần tính khấu hao. Khi một tài sản đã đạt đến điểm mà không còn có giá trị hay không thể sử dụng được nữa, doanh nghiệp có thể loại bỏ tài sản đó mà không cần phải ghi nhận chi phí khấu hao.

Cuối cùng, tài sản cố định không được sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc tạo ra thu nhập không cần thiết phải trải qua quá trình khấu hao. Ví dụ như các tài sản cố định được sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc không liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Trong kế toán, việc xác định xem một tài sản cố định cần phải tính khấu hao hay không thường dựa vào nguyên tắc kế toán cụ thể và các quy định pháp luật kế toán tại quốc gia đó. Việc hiểu rõ về loại tài sản nào không cần tính khấu hao sẽ giúp doanh nghiệp áp dụng các quy định kế toán một cách chính xác và hiệu quả.

Kết luận

Trên đây là những nội dung về khấu hao tài sản cố định là gì cùng với cách tính khấu hao đúng với quy định của pháp luật mà Kế Toán An Phú muốn chia sẻ. Nếu như bạn còn có câu hỏi hay thắc mắc gì về khấu hao tài sản cố định là gì có thể liên hệ với tổng đài của An Phú để được hỗ trợ tư vấn thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.