Tìm hiểu về đối tượng kế toán – Cách nhận biết, phân loại

Tìm hiểu về đối tượng kế toán - Cách nhận biết, phân loại

Đối tượng kế toán là tài sản và nguồn vốn trong doanh nghiệp, bao gồm cả tài sản hữu hình và vô hình, cũng như nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Quá trình nhận biết và phân loại đối tượng kế toán đúng quy định pháp luật là rất quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ kế toán một cách chính xác và hiệu quả. Chi tiết cách nhận biết và phân loại đối tượng kế toán được Kế toán An Phú chia sẻ bên dưới.

Đối tượng kế toán là gì? 

Đối tượng kế toán đơn giản là việc theo dõi, phản ánh và quản lý tài sản và nguồn vốn trong doanh nghiệp. Tài sản và nguồn vốn đóng vai trò quan trọng để đảm bảo hoạt động và phát triển bền vững của công ty. Chúng hoạt động song song và tương hỗ nhau trong quá trình kinh doanh.

Tài sản

Tài sản trong kế toán là các nguồn lực mà doanh nghiệp kiểm soát, sở hữu và thu lợi ích kinh tế từ việc sử dụng. Đây có thể là máy móc, thiết bị, nhà máy, bản quyền, bằng sáng chế và nhiều hình thái khác. Tài sản được chia thành hai loại dựa trên thời gian đầu tư, sử dụng hoặc thu hồi: tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

Đối tượng kế toán là gì?
Đối tượng kế toán là gì?

Tài sản ngắn hạn là các tài sản có thời gian sử dụng không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh và thường thay đổi khi sử dụng. Ví dụ bao gồm tiền mặt, đầu tư tài chính ngắn hạn, khoản thu ngắn hạn, hàng tồn kho, khoản ký quỹ và các tài sản tương đương tiền.

Tài sản dài hạn là các tài sản có giá trị lớn, có thời gian sử dụng đặc biệt và chu kỳ lớn hơn 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh. Các tài sản này có tính thanh khoản thấp hơn tài sản ngắn hạn do không thể thu hồi ngay lập tức.

Nguồn vốn

Về nguồn vốn, nợ phải trả là số tiền mà doanh nghiệp phải trả cho các chủ nợ do phát sinh từ hoạt động sản xuất. Đây bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

Vốn chủ sở hữu là số vốn được sử dụng để kinh doanh và thuộc sở hữu của các cổ đông hoặc thành viên đã đóng góp vốn để thành lập doanh nghiệp.

Cách xác định, nhận biết đối tượng kế toán

Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, kế toán đóng một vai trò quan trọng và không thể thiếu. Nó là một công cụ quản lý bắt buộc cho mọi doanh nghiệp. Đội ngũ kế toán viên có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ kế toán toàn diện và hiệu quả, để theo dõi sự biến động của tài sản và nguồn vốn, hỗ trợ quản lý doanh nghiệp một cách liên tục.

Cách nhận biết đối tượng kế toán - Vai trò của nó
Cách nhận biết đối tượng kế toán – Vai trò của nó

Kế toán viên đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh các đối tượng kế toán trong quá trình hình thành và biến động của doanh nghiệp. Các tài sản và sự biến động của chúng có thể được phản ánh một cách chính xác và minh bạch thông qua con số. Thật đúng, toàn bộ tài sản sở hữu của doanh nghiệp có thể được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ, đó là đối tượng mà kế toán cần phản ánh và giám đốc cần quản lý.

Tài sản hữu hình bao gồm các thành phần như nhà xưởng, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, công cụ, phương tiện vận chuyển, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và nhiều loại khác;

Tài sản vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất như quyền thương mại, nhãn hiệu, sáng chế, cổ phiếu, cổ phần, hợp đồng riêng lẻ.

Cả hai loại tài sản này đều có nguồn gốc từ vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, chúng hình thành và chuyển động liên tục. Để đảm bảo quản lý hiệu quả, kế toán cần cập nhật, ghi chép đầy đủ và chính xác thông tin về các loại tài sản này.

Chi tiết quy định xác định đối tượng kế toán
Chi tiết quy định xác định đối tượng kế toán

Phân loại đối tượng kế toán 

Theo Luật kế toán số 88/2015/QH13, các đối tượng kế toán được phân loại như sau:

  • Đối tượng kế toán thuộc hoạt động liên quan đến ngân sách nhà nước và hành chính sự nghiệp bao gồm: tiền, tài sản cố định, và vật tư; kinh phí và quỹ; các khoản liên quan đến nội bộ và ngoại vi của đơn vị kế toán; thu, chi, xử lý chênh lệch trong hoạt động thu, chi; thu chi, kết dư của ngân sách nhà nước; tín dụng và đầu tư tài chính; xử lý công nợ và nợ; tài sản công và các tài sản khác liên quan đến đơn vị kế toán.
  • Đối tượng kế toán thuộc các hoạt động của đơn vị hoặc tổ chức không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước bao gồm: tài sản ngắn hạn và dài hạn; vốn chủ sở hữu và nợ phải trả.
Phân loại đối tượng kế toán chi tiết
Phân loại đối tượng kế toán chi tiết
  • Đối tượng kế toán thuộc các hoạt động kinh doanh bao gồm: tài sản; nợ trả và vốn chủ sở hữu; doanh thu và chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh; các khoản thu nhập và chi phí khác; thuế và các khoản nộp vào ngân sách nhà nước; kết quả và phân chia hoạt động kinh doanh; tài sản, khoản thu, và nghĩa vụ trả.
  • Đối tượng kế toán liên quan đến bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, tài chính, và tín dụng bao gồm: các đối tượng đã được đề cập ở các phần trước; khoản đầu tư tài chính và tín dụng; khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán; cam kết, bảo lãnh, và các giấy tờ có giá trị khác.

Tóm lại, đối tượng kế toán bao gồm tài sản và nguồn vốn trong doanh nghiệp, và việc nhận biết và phân loại chúng đúng quy định pháp luật là rất quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ kế toán một cách chính xác và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *